Dünya

‘Ticaretin fişini çekmeyin’ çağrısı

Resesyon kaygıları yük­selirken korumacılık tehdidi altındaki küresel ticaretteki düşüş bilhassa geliş­mekte olan ülkeler açısından bü­yük risk yaratıyor. Mevzuyu günde­me alan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, IMF Lideri Kristalina Georgieva ve Dünya Ticaret Ör­gütü (DTÖ) Genel Yöneticisi Ngo­zi Okonjo-Iweala düzenledikle­ri üçlü doruğun akabinde bir ba­sın toplantısı gerçekleştirdi. IMF Lideri Kristalina Georgieva kü­reselleşmenin, Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı tesiri ile İkinci Dünya Savaşı’ndan bu ya­na en büyük zorlukla karşı karşı­ya olduğunu söyledi. Tedarik zin­cirlerini çeşitlendirmeyi öneren Georgieva, “Hepimizi daha ileri­ye götüren ticaretin fişini çekme­yin” diye konuştu. IMF’nin son raporuna nazaran tedarik zincirleri­ni garanti altına almak ve küre­sel entegrasyonun iş dünyasına sağladığı yararları korumak için sadece ülkelerin değil, şirket­lerin de ithalatı çeşitlendirmesi gerekiyor. Yeni IMF araştırma­sı, çeşitlendirmenin arz kesinti­lerinden kaynaklanan potansi­yel GSYİH kayıplarını yarı yarıya azaltabileceğini gösteriyor.

Georgieva, Milletlerarası Pa­ra Fonu’nun (IMF) güç ve besin fiyatlarıyla yükselen enflasyon oranlarının 2023’te yine güçlü kalmasını ancak yine de kademe­li düşüş göstermesini öngördü­ğünü de açıkladı. Georgieva, dün­yanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin’de büyümenin yavaşladığını söyledi. Bilgilerin, gelecek yıl IMF’nin Ekim ayı or­tasında öngördüğü yüzde 2,7 ora­nından bile daha düşük küresel büyümeye işaret ettiğini söyledi. IMF Başkanı iş dünyası ve tüke­ticilerden alınan verilerin, eko­nomik faaliyetlerin global çapta yılın son çeyreğinde yavaşlama­sında ve 2023’te de aynı şekil­de devam etmesine işaret ettiği­ni söyledi. Dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birinin ve Avru­pa Birliği’nin yaklaşık yarısının 2023’te resesyona gireceğini söy­leyen Georgieva, enflasyonun ar­tık daha uzun mühlet iktisadın bir gerçeği olarak kalmaya devam etmesinin beklendiğini, fakat önümüzdeki yıl globalde kademe­li olarak yüzde 6,5 civarına düşe­bileceğini de kelamlarına ekledi.

Ekonomideki tüm bu zayıflık, kü­resel ticaret üzerindeki tehdit­lerle birleşince riski büyütüyor. IMF’nin husus ile ilgili son rapo­runda “Ticaret, teknoloji stan­dartları ve güvenlik konusundaki tansiyonlar yıllardır artarak büyü­meyi ve mevcut global ekono­mik sisteme duyulan itimadı bal­talıyor. IMF araştırmasına nazaran, sırf ticaret siyasetleriyle ilgili belirsizlik, 2019’da küresel gayri safi yurtiçi hasılayı yaklaşık yüzde 1 oranında düşürdü. Uk­rayna’daki savaş başladığından beri, müşahedelerimiz yaklaşık 30 ülkenin besin, güç ve başka temel emtia ticaretinde kısıtlamaları ve pürüzleri devreye aldığını gös­teriyor” tabirlerine yer verildi.

Akıllı globalleşme dönemi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz de bu paralelde tedarik zincirlerinde coğrafik ayrışmanın global meselelere tahlil olmadı­ğını belirterek, dünyadaki krizler karşısında milletlerarası işbirliği­nin artırılması davetinde bulun­du. Scholz, “Büyük güçlüklerin üstesinden ancak birlikte gelebi­liriz.” dedi. Globalleşmenin za­yıflamasının ve ticarette koru­macılığın global meselelere çö­züm getirmeyeceğini vurgulayan Scholz, gereksinim duyulan şeyin ba­ğımlılıkların azaltıldığı “akıllı kü­reselleşme” olduğunu savundu. Covid-19 salgınının global eko­nomi ve tedarik zincirleri üze­rindeki tesirlerini anlatan Scholz, Rusya-Ukrayna savaşının ekono­mi, besin ve güç güvenliği açı­sından dünya genelinde tesirleri olduğunu lisana getirdi.

Savaşın getirdiği coğrafik ayrış­manın globalizasyon sürecine büyük bir tehdit olduğunu vurgu­layan IMF de Kristalina Georgie­va, Gita Gopinath ve Ceyla Pazar­başıoğlu imzalı raporunda, ayrış­manın artmasının maliyetinin bilhassa gelişmekte olan ülkele­re maliyetinin büyük olacağının altını çizdi.

GSYİH’nin % 5’ine mal olabilir

Raporda, “Her gelir seviyesin­den insan ziyan görebilir. Yaşa­nacak yoksullaşma yeni göç dal­galarına neden olabilir. Tekrar yapılandırılmış tedarik zincirle­rinin ve yatırımın önündeki da­ha güçlü manilerin tesirlerini dü­şünün. Gelişmekte olan ülkelerin varlıklı dünyaya satış yapmasını, know-how kazanmasını ve zen­ginlik oluşturmasını zorlaştıra­bilecek bu süreçte gelişmiş ülke­ler de tıpkı eser için daha fazla ödemek zorunda kalacak ve bu da enflasyonu artıracaktır. Firmalar kendileriyle birlikte inovasyon­lara imza atan ortaklarını kaybet­tikleri için üretkenlik ziyan göre­cektir. IMF araştırması, tek ba­şına teknolojik ayrışmanın dahi birçok ülke için GSYİH’nın yüzde 5’ine varan kayıplara yol açabile­ceğini varsayım ediyor” tabirlerine yer verildi.

Ticaret savaşı ve üretimi dağıtma uyarısı

DTÖ Genel Yöneticisi Ngozi Okonjo-Iweala, DTÖ’nün global ekonomiyi iki ticaret bloğuna ayırmanın global gayrisafi yurt içi hasılayı uzun vadede yüzde 5 azaltacağını hesapladığını açıkladı. Okonjo-Iweala, ticaretin azaltılması, korumacılık üzere hareketlerin yaşanan meseleleri daha da büyüteceğini belirterek, “Korumacılık, ayrıştırma, parçalanma çok yıkıcı ve çok maliyetli olacak” dedi. Hem Okonjo-Iweala hem de IMF Lideri Georgieva, globalleşmeden uzaklaşma ve ayrışmanın tesirinin en çok gelişmekte olan ülkeleri ve gelişmekte olan pazarları vuracağını söyledi. DTÖ Genel Yöneticisi, bu ülkelerdeki gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) tesirin çift haneli olacağını söyledi. Okonjo- Iweala, üretimi akıllı bir biçimde dağıtmak için atılımlar yapılması davetinde bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu